De natuurlijke partner voor de hele beroepsonderwijskolom

In het beroepsonderwijs heeft CINOP een lange traditie van werken; wij beschikken over een veelzijdig trackrecord.

Al vanaf het prille begin van onze organisatie voeren wij opdrachten uit voor het beroepsonderwijs. Wij werken zowel voor de onderwijsinstellingen – vooral voor het mbo, maar ook voor vmbo en hbo -  als voor koepels, raden en overheid.

Voor en met scholen
Met onze onderwijs- en opleidingskundige expertise ondersteunen wij roc’s, aoc’s en vakscholen, maar ook vmbo-scholen en hbo-instellingen, bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen, het begeleiden van kwaliteitsverbetering en het trainen van onderwijsprofessionals.

Herkenbare expertise
Thema’s en vraagstukken waarin CINOP Advies gespecialiseerd is:

  • het verbeteren van de kwaliteit van examinering en beoordeling - het opzetten van de examencyclus en de kwaliteitsborging, de inrichting van de examenorganisatie, de begeleiding van examencommissies en het trainen van direct betrokkenen;
  • loopbaanontwikkeling en doorlopende leerlijnen - projecten op het gebied van (studie)loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB/SLB), aansluiting vmbo-mbo-hbo, voortijdig schoolverlaten en passend onderwijs;
  • slim organiseren van het onderwijs - hieronder vallen vraagstukken rondom Focus op Vakmanschap, onderwijskundige visieontwikkeling, herontwerp van het onderwijsaanbod, curriculumontwikkeling, onderwijslogistiek en kwaliteitszorg;
  • taal en rekenen - zowel beleidsmatig als operationeel ondersteunen wij het beroepsonderwijs bij trajecten Nederlandse taal, Nederlands als tweede taal (NT2), moderne vreemde talen (MVT) en rekenen. Daarbij leggen wij verbinding met Focus op Vakmanschap.


Daarnaast zijn wij, via de CINOP Academie, binnen scholen actief in de professionalisering van docenten, teams en management. Wij onderscheiden ons met trainingen op het gebied van examineren, beoordelen, taal, rekenen en talentontwikkeling.

Voor ‘het veld’
Vanuit deze inhoudelijke expertise en praktijkervaring in het primaire proces bij scholen is CINOP Advies eveneens een veel gevraagde partij in het adviseren en ondersteunen van betrokken koepels en raden (waaronder MBO Raad/MBO Diensten, VO-raad en AOC Raad) en aan het beroepsonderwijs gelieerde partijen als Stichting Praktijkleren, het College voor Examens en het Steunpunt Taal & Rekenen.

Volledige cyclus
Wij staan deze intermediaire organisaties bij in de volledige cyclus: van concept- en visieontwikkeling en formulering van beleid tot en met de implementatie in het veld.

Zoeken