Flexibiliseren: een kwestie van kiezen met de FlexScan

De roep om flexibiliteit in het onderwijs neemt toe. In de zin van meer gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om onderwijsinstellingen hierbij te ondersteunen heeft CINOP, in samenwerking met enkele hogescholen, de FlexScan ontwikkeld.


Onze definitie van flexibel onderwijs:

Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden (diversiteit doelgroep, behoefte werkveld, team en organisatie) en daarom verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Hoe breed gedragen de roep om flexibilisering ook is, voor veel onderwijsinstellingen is de vormgeving hiervan nog een lastige opgave. Zeker als bedacht wordt dat de diversiteit onder studenten en alsmaar toeneemt. Denk aan sociaal culturele verschillen, reeds opgedane (werk)ervaringen, persoonlijke leerstrategieën, thuissituatie, persoonlijke beperkingen, het combineren van leren met werken, etc.  De kans om hier succesvol stappen in te zetten is vele malen groter alle betrokkenen een gedeeld beeld hebben over het waarom en wat flexibilisering van onderwijs moet opleveren!


Wat levert flexibilisering op?
Flexibiliseren levert voor elke betrokken partij op:

Arbeidsmarkt

Opbrengst

Vraagt om wendbaarheid, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, om ‘just in time’ en ‘just enough’ onderwijs.

Meer tevredenheid bij bedrijfsleven dat hierdoor:

• starters direct in kan zetten

• zittende medewerkers efficiënt kan ‘opscholen’

Studenten

Opbrengst

Groeiende diversiteit binnen de studentenpopulatie. Daarbij willen studenten gezien worden en hun talenten benutten.

Hogere tevredenheid studenten, die gemakkelijker kunnen studeren door aanpassing op hun behoeften en mogelijkheden.

Onderwijs

Opbrengst

Uitval, vertraging komen vaak voor. Ook de werkdruk van docenten is groot.

Uitval en vertraging van studenten vermindert

Docenten krijgen meer professionele ruimte.


FlexScan: wat is het? 
De FlexScan is een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken instrument dat de ervaren én gewenste flexibiliteit van het onderwijs in kaart brengt. De FlexScan meet de beleving van de verschillende  betrokkenen (docenten, studenten en het werkveld) en zoomt daarbij in op de volgende aspecten: 

 

 1. Informatievoorziening en voorlichting
 2. Intake
 3. Curriculum
 4. Rol van de docenten
 5. Toetsing
 6. EVC, certificaten en diploma's
 7. Onderwijslogistiek


De FlexScan is binnen een groepsgesprek (klein- of grootschalig) in te zetten met behulp van een on- of offline tool en stimuleert het goede gesprek over het wat en hoe van flexibel onderwijs. De resultaten zijn op verschillende manieren met elkaar vergelijkbaar. De FlexScan geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat versta je onder flexibel onderwijs?
 • Hoe flexibel is het onderwijs/opleiding op dit moment?
 • Welke ambities zijn er om de flexibiliteit van het onderwijs te vergroten?
 • Wat zijn passende vervolgstappen om het onderwijs meer flexibel te maken? 

 Afname van de FlexScan leidt tot een score welke er als volgt uit kan zien:

Score FlexScan

Op basis van de zeven aspecten ontstaat beeld van de huidige en gewenste flexibiliteit. Zo kan er sprake zijn van:

 1. Pure standaardisatie
 2. Standaard voor maatwerk
 3. Standaardisatie op maat
 4. Volledig flexibele/gepersonaliseerde leerwegen


Flexibeler onderwijs is natuurlijk niet per definitie beter onderwijs. De optimale flexibiliteit is afhankelijk van factoren als de ambitie van een opleiding of onderwijsinstelling, de aard en mogelijkheden van de opleiding, het pedagogisch-didactisch model, de organiseerbaarheid, de schaalgrootte en de interne wet- en regelgeving. De FlexScan is een instrument dat inzicht geeft en is niet bedoeld om een norm te stellen; het ene scenario is niet beter dan het andere.


Hoe kunt u de FlexScan inzetten?

U kunt de FlexScan gebruiken bij:

 • Het vormen van een gezamenlijk beeld over huidige / gewenste flexibiliteit.
 • Het creëren van draagvlak voor nieuw beleid rondom flexibel onderwijs.
 • Als kwaliteitsinstrument, gericht op het tussentijds evalueren van de flexibiliteit van een opleiding.
 • De (voorbereiding op de) Toets nieuwe opleiding (TNO) of accreditatie of Inspectiebezoek.
 • Externe verantwoording.

Dit kan op elk gewenst niveau: opleidings-, faculteits-, instituuts- of instellingsniveau.


Het is ook mogelijk om de FlexScan aan te passen aan uw specifieke situatie. Zo is er in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een specifieke scan voor de flexibele deeltijdopleidingen ontwikkeld.


Aan de slag met de FlexScan? Meer informatie? 
Het inzetten van de FlexScan vraagt om maatwerk. Neem voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact op met:

Hannelore Veltman, Sietske Sportel | Handicap + Studie      

Sandra Beugel, Hans Dekker, Tijs Pijls | CINOP Advies 

De FlexScan is ontwikkeld in samenwerking tussen Expertisecentrum handicap + studie, CINOP Advies en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Pilot leeruitkomsten deeltijdonderwijs). In de FlexScan komen verschillende aspecten van flexibiliteit aan de orde. De keuze van deze aspecten is mede gebaseerd op onderzoek van: de commissie Maatstaf (2010), Waslander (2007), Veen (2000), De Groot (2016), Hoekstra, Janssen, Wiegel & Rademaker (2015) en Wiegers (2015). Verder zijn het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs (2016), het advies van de commissie ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ (2014) en het protocol Beoordeling experimenten Flexibilisering van de NVAO (NVAO, 2015) geraadpleegd.

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Downloads

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966