Nieuws

Jaren

Week van de alfabetisering

Naam afbeelding

04 september 2017

De Week van de Alfabetisering is dit jaar van 4 tot en met 10 september. Laaggeletterdheid krijgt deze week aandacht. Dat laaggeletterdheid een probleem is waarvoor aandacht nodig is, blijkt ook uit ons rapport Preventie door interventie, dat begin dit jaar is verschenen (Christoffels, Groot, Clement en Lam, 2017).


Zo staat in dit rapport om hoeveel kinderen en jongeren het gaat, die het risico lopen om op latere leeftijd op te groeien tot laaggeletterde volwassenen. En dat aantal is niet mis: grofweg 10% van de basisschoolleerlingen in groep 8 beheerste in het schooljaar 2014-2015 de Nederlandse taal onvoldoende (d.w.z. onder niveau 1F). Deze cijfers waren afgelopen maart reden tot Kamervragen. Minister Bussemaker heeft in haar reactie aangegeven de cijfers niet te herkennen, onder andere doordat zij de leerlingen uit het speciaal onderwijs niet meetelt (Min. OCW, 2017). Vooral veel leerlingen in het speciaal basisonderwijs presteren onder het vereiste niveau 1F. Deze leerlingen hebben vaak door specifieke cognitieve beperkingen moeite om het 1F-niveau te bereiken. Des te meer reden om deze leerlingen niet te vergeten, maar extra aandacht te geven. Juist deze leerlingen, die ook onderdeel uitmaken van onze samenleving, lopen risico om door hun beperking op latere leeftijd laaggeletterd te worden. Mogelijk kunnen de juiste interventies eraan bijdragen dat hun eventuele taalachterstand wordt verkleind.

Christoffels, I., Groot, A., Clement, C., Lam, J.F. (2017). Preventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongeren: prevalentie, relevante factoren en mogelijke interventies. Den Haag: Stichting Lezen en Schrijven.


Min. OCW (2017). Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van OCW over het bericht dat kinderen en jongeren steeds slechter lezen. Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 8 mei 2017. 

Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube