Nieuws

Jaren

CINOP en Kennispact 3.0

Naam afbeelding

23 november 2017

Noord-Brabant toekomstbestendig met innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van morgen.

De provincie Noord-Brabant kent sterke en vitale economische regio’s. Dit komt door de hechte samenwerking tussen gemeenten, provincie, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners. Het Brabantse mbo speelt hierin een cruciale rol als partner in opleiden en duurzame inzetbaarheid van studenten en werknemers.

De Brabantse mbo-instellingen willen de komende jaren deze rol blijven vervullen met partners. Zij hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken om een meerjarenprogramma op te stellen dat vorm geeft aan het koploperschap in onderwijsvernieuwing voor het mbo in Brabant. CINOP is gevraagd hen daarbij te ondersteunen. We kennen de Brabantse mbo’s goed en zijn vertrouwd met en bekend bij de partners (gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties) in deze regio. 

Beroepen van morgen | MBO Brabant - geen kenniseconomie zonder ambachtseconomie |  eindverslag juni 2016

Kennispact 3.0
Onder leiding van Joost Franssen is samen met een regiegroep gewerkt aan dit meerjarenprogramma: het zogenaamde kennispact 3.0. 

Strategische agenda mbo Noord-Brabant | kennispact 3.0 | 2017-2019

De ambitie is het toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant met innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van morgen”. Deze ambitie is in bijeenkomsten en gesprekken verder vertaald naar de volgende doelen:

  • Versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo aan bedrijfsleven.
  • Borgen van een samenhangend innovatief en kwalitatief stelsel beroepsonderwijs (voltijds en deeltijd onderwijs) passend binnen de kennisinfrastructuur in Brabant.
  • Mbo Brabant als erkend gezaghebbende gesprekspartner voor bedrijfsleven en overheden in het realiseren van ‘de agenda van Brabant’.

De doelen zijn vervolgens uitgewerkt tot programmalijnen waar lopende activiteiten gekoppeld zijn aan nieuwe projecten (onder andere macrodoelmatigheid, curriculumvernieuwing, leven lang leren, werkplekleren en deskundigheidsbevordering). Er zijn inmiddels diverse projecten en proeftuinen gestart.

Fundament

Het meerjarenprogramma is door de provincie Noord-Brabant omarmd en voorzien van provinciale cofinanciering. En daarmee ligt er mede dankzij onze inzet een mooi fundament om te werken aan uitdagend en toekomstbestendig kwalitatief beroepsonderwijs voor studenten, beroepsonderwijs dat in verbinding staat met het bedrijfsleven en de provinciale, regionale maatschappelijke en economische agenda's.

Europese top

Het Brabantse mbo verstevigd zijn rol als belangrijke partner voor bedrijfsleven en overheden in het realiseren van ‘De Agenda van Brabant’ om tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s te behoren.

Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube